Briefwahl

Du hast keine Zeit/Lust, am 14. Mai in dein Wahllokal zu gehen?

Kein Problem: Du kannst deine Stimme auch per Briefwahl abgeben.

 • Briefwahl musst du beantragen.
  • per Post: Dazu füllst du den Antrag aus, der dir mit deiner Wahlbenachrichtigung zugesendet wurde und schickst ihn an den Gemeindewahlleiter.
  • online: Scanne einfach den OR-Code auf der Wahlbenachrichtigung oder klicke hier um auf das Onlineportal zu kommen.
  • persönlich: Du kannst deine Briefwahlunterlagen im Briefwahlbüro im Europa-Raum des Rathauses (Ebene E) abholen. Wenn du möchtest kannst du dort auch an Ort und Stelle wählen (siehe unten).
  • Frist: Briefwahlunterlagen werden bis zum Freitag vor der Wahl, 12.00 Uhr, erteilt. Wer danach erkrankt und deshalb nicht im Wahlraum wählen kann, kann auch noch am Wahltag bis 15.00 Uhr Briefwahlunterlagen beantragen.
 • Das Wahlamt schickt die Briefwahlunterlagen zu, sofern bei der Beantragung des Wahlscheins eine gültige Adresse angegeben wurde. Das kann auch eine Urlaubsadresse sein.
 • Der Wahlbrief muss so rechtzeitig zurückgesandt werden, dass er bis 18 Uhr am Wahltag im richtigen Wahlraum eintrifft.

Im Briefwahllokal (Rathaus): bis zum 12. Mai

 • Du kannst deine Briefwahlunterlagen auch im Briefwahlbüro im Rathaus bekommen. 
 • Dieses befindet sich im Europa-Raum des Rathauses (Ebene E)
 • Hier kannst du auch an Ort und Stelle wählen.
 • Zur Stimmabgabe solltest du die Wahlbenachrichtigung sowie den Personalausweis oder Reisepass mitbringen. Die Wahlbenachrichtigung ist nicht zwingend erforderlich.

In other languages

Don’t have the time or inclination to go to your polling station on May 14th? No problem: You can also cast your vote by post.

• You have to apply for a postal vote.

 by post 

 • To do this, fill out the application that was sent to you with your election notification and send it to the town hall.
 • online: Simply scan the OR code on the election notification or click here to access the online portal.
 • Personally: You can collect your postal ballot papers from the postal ballot office in the Europe room of the town hall (level E). If you want, you can also vote there on the spot (see below).
 • Deadline : Postal voting documents will be issued by 12 noon on the Friday before the election. Anyone who falls ill afterwards and is therefore unable to vote in the polling station can also apply for postal ballot papers up to 3 p.m. on election day.
 • The electoral office will send you the postal voting documents if a valid address was given when applying for the polling card. This can also be a holiday address.
 • The ballot letter must be returned in good time so that it arrives at the correct polling station by 6 p.m. on election day .
 • At the postal polling station (Rathaus): until May 12th
 • You can also get your postal voting documents from the postal voting office in the town hall.
 • This is located in the Europe room of the town hall (level E)
 • Here you can also vote on the spot.
 • You should bring your voting card and your ID card or passport with you when you cast your vote . Voting notification is not mandatory.

Har du ikke tid eller lyst til at tage til dit valgsted den 14. maj?

Intet problem: Du kan også afgive din stemme pr. brev.

 • ▪  Du skal ansøge om brevstemme.
  ▪ pr. post: For at gøre dette skal du udfylde den ansøgning, der er sendt til dig med dinvalgmeddelelse, og sende den til rådhuset.▪  online: Du skal blot scanne QR-koden på valgmeddelelsen eller klikke her for at gå til valgets onlineportal.▪   personligt: Du kan også afhente din brevstemmeseddel i Europa-rummet på rådhuset (niveau E). Hvis du vil, kan du også stemme der på stedet (se nedenfor).▪  Frist: Brevstemmedokumenter udsendes senest kl. 12 fredagen før valget. Alle, der efterfølgende bliver syge og derfor ikke kan stemme i valgstedet, kan også søge om brevstemmesedler frem til kl. 15.00 på valgdagen.
 • ▪  Valgkontoret sender dig brevstemmesedlerne, hvis der er opgivet en gyldig adresse ved ansøgningen om valgkortet. Dette kan også være en ferieadresse.
 • ▪  Stemmebrevet skal afleveres i så god tid, at det er fremme på det rigtige valgsted senest kl. 18.00 på valgdagen.Ved valgstedet i rådhuset: indtil 12. maj
 • ▪  Du kan også stemme på rådhuset indtil d. 12. maj i brevstemmelokalet.
 • ▪  Dette er placeret i Europa-rummet i rådhuset (niveau E)
 • ▪  Her kan du også stemme på stedet
 • ▪  Du bør medbringe dit valgbrev og dit ID-kort eller pas, når du afgiver din stemme. Valgbrevet er dog ikke absolut nødvendigt.